T&C Rider Restaurant Awards

Algemene voorwaarden 

Scroll down for English

 

Stem en win €15 Deliveroo krediet. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de wedstrijd georganiseerd door Deliveroo Netherlands BV, Keizersgracht 562, 1017 EM te Amsterdam (hierna “Deliveroo”).

WIE KAN DEELNEMEN AAN DE WEDSTRIJD?

De wedstrijd is open voor elke Rider die een dienstencontract heeft afgesloten met Deliveroo (de “Rider”). Inzendingen zijn niet langer geldig als de deelnemer geen Rider meer is. Een deelname aan de wedstrijd impliceert de aanvaarding van deze algemene voorwaarden en het resultaat ervan. Indien een Rider niet akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden, dient hij niet deel te nemen.

WANNEER KUNT U DEELNEMEN AAN DE WEDSTRIJD?

De Riders kunnen aan de wedstrijd deelnemen van 3 t/m 31 december 2018 t/m 23.59 uur (de “Afsluitdatum”).

HOE DEELNEMEN AAN DE WEDSTRIJD?

Om aan de wedstrijd deel te nemen, moeten Riders het inschrijvingsformulier invullen dat te vinden is op het volgende adres https://ridersdeliveroo.typeform.com/to/sAtKHC voor de Afsluitdatum. Deelname zal enkel geldig zijn indien Deliveroo de deelname heeft ontvangen. Elke Rider kan slechts een keer deelnemen. Van deelname aan deze Actie zijn uitgesloten medewerkers van Deliveroo en haar leveranciers, alsmede degenen die (in)direct betrokken zijn bij de organisatie van deze Actie. Geen enkele deelname zal geldig zijn indien deze is ingezonden door derde partijen, bulk inzendingen, meerdere inzendingen of inzendingen ingegeven door tussenpersonen.. Deliveroo behoudt het recht om deze inzendingen de diskwalificeren. Deliveroo behoudt het recht om inzendingen na te trekken. Deliveroo kan informatie nodig hebben die zij redelijkerwijs nodig acht om de geschiktheid van een inzending te verifiëren en de prijs kan worden ingehouden totdat en tenzij Deliveroo tevreden is met de verificatie.

DE PRIJZEN VOOR HET STEMMEN

Deliveroo selecteert tien (10) Riders die elk een voucher van vijftien (15) euro zullen winnen, indien de laatste vraag in de survey correct beantwoord is, die te besteden is via de Deliveroo klanten applicatie. De voucher kan niet worden ingewisseld voor contant geld of een ander alternatief. De voucher is persoonlijk en niet overdraagbaar.

SELECTIE VAN DE WINNAARS

Deliveroo selecteert de winnaars, volgens de lotingsprocedure, uit de Riders die het inschrijvingsformulier naar behoren hebben ingevuld en de vragen correct hebben beantwoord. De winnaar heeft 7 dagen om te reageren op de bevestiging dat hij / zij de voucher wil claimen. Als de winnaar niet binnen 7 dagen reageert, wordt een alternatieve winnaar uit de inzendingen geselecteerd, op dezelfde basis als hierboven beschreven. Deliveroo is niet verantwoordelijk voor het onvermogen van een prijswinnaar om op de kennisgeving te reageren.

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Deliveroo kan informatie (inclusief persoonlijke gegevens) verzamelen, opslaan en verwerken van de Rider voor het beheren, beoordelen en beheren van de Wedstrijd. Deliveroo garandeert hierbij dat het persoonlijke gegevens zal gebruiken en verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en het Nederlandse Rider Freelance Privacybeleid dat beschikbaar is op https://rider.deliveroo.nl/rider-privacy.

Met deelname aan deze wedstrijd geven de winnaars (bij voorbaat) kosteloos toestemming aan Deliveroo voor redelijke promotionele activiteiten (zoals publiciteit en fotografie) omtrent het winnen van de prijs, evenals het gebruik van hun naam en beeldmateriaal in promotionele materialen.

DIVERSE BEPALINGEN 

Deliveroo aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor onjuist ingevulde, verloren of vertraagde inzendingen, kennisgevingen, aanvaardingen, tickets of andere documenten met betrekking tot de prijs. – Deliveroo behoudt zich het recht voor om de wedstrijd op te schorsen, te annuleren of aan te passen en / of deze voorwaarden te herzien, zonder voorafgaande kennisgeving, als omstandigheden buiten zijn controle er om vragen. Riders moeten deze algemene voorwaarden regelmatig controleren om kennis te nemen van eventuele wijzigingen. Door te blijven deelnemen aan de wedstrijd, na elke herziening van deze algemene voorwaarden, worden Riders geacht met dergelijke nieuwe of gewijzigde voorwaarden in te stemmen. – In geval van fraude, misbruik en / of bedrog behoudt Deliveroo zich het recht voor om de betrokken rider uit te sluiten van de wedstrijd. In het geval van een fout die de goede werking van de Wedstrijd buiten de macht van Deliveroo beïnvloedt, behoudt Deliveroo zich het recht voor om de Wedstrijd te beëindigen of op te schorten en deze algemene voorwaarden te wijzigen. – Deze actie wordt beheerst door het Nederlands Recht. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

—————————————————————————————————————————————

Terms & Conditions 

Vote and win €15 Deliveroo credit. These general conditions apply to the competition organized by Deliveroo Netherlands BV, Keizersgracht 562, 1017 EM in Amsterdam (hereafter “Deliveroo”).

WHO CAN PARTICIPATE IN THE CONTEST?

The competition is open to any Rider who has entered into a service contract with Deliveroo (the “Rider”). Submissions are no longer valid if the participant is no longer a Rider. Participation in the competition implies the acceptance of these general terms and conditions and the result thereof. If a Rider does not agree with these Terms and Conditions, he/she should not participate.

WHEN CAN YOU PARTICIPATE IN THE CONTEST?

The Riders can participate in the competition from December 3th to December 31st 2018 until 11:59 pm (the “Closing Date”).

HOW TO PARTICIPATE IN THE CONTEST?

To participate in the contest, Riders must complete the registration form which can be found via the following address https://ridersdeliveroo.typeform.com/to/sAtKHC, before the Closing Date. Participation will only be valid if Deliveroo has received the participation before closing date. Each Rider can only participate once. Employees of Deliveroo and its suppliers are excluded from participation in this Promotion, as well as those who are (in) directly involved in the organization of this Promotion. No participation will be valid if submitted by third parties, bulk submissions, multiple entries or entries entered by intermediaries. Deliveroo reserves the right to disqualify these entries. Deliveroo reserves the right to track entries. Deliveroo may require information that it reasonably considers necessary to verify the suitability of an entry and the price may be withheld until and unless Deliveroo is satisfied with the verification.

THE PRICES FOR VOTING

Deliveroo selects ten (10) Riders, based on the answers that filled in correctly in the last question of the survey, who will each win a fifteen (15) euro voucher which can be used via the Deliveroo consumer application. The credit can not be redeemed for cash or any other alternative. The voucher is personal and not transferable.

SELECTION OF WINNERS

Deliveroo selects the winners, according to the draw procedure, from the Riders who have completed the registration form correctly and have answered the questions correctly. The winner has 7 days to respond to the confirmation that he / she wants to claim the voucher. If the winner does not respond within 7 days, an alternative winner will be selected from the entries, on the same basis as described above. Deliveroo is not responsible for the inability of a prize winner to respond to the notification.

PERSONAL INFORMATION

Deliveroo may collect, store and process information (including personal information) from the Rider for reviewing and managing the Contest. Deliveroo hereby guarantees that it will use and process personal data in accordance with the applicable legislation and the Dutch Rider Freelance Privacy Policy that is available at https://rider.deliveroo.nl/rider-privacy.

With participation in this competition, the winners (in advance) give free consent to Deliveroo for reasonable promotional activities (such as publicity and photography) about winning the prize, as well as the use of their name and visual material in promotional materials

MISCELLANEOUS PROVISIONS –

Deliveroo accepts no responsibility for incorrectly entered, lost or delayed entries, notifications, acceptances, tickets or other documents relating to the prize. – Deliveroo reserves the right to suspend, cancel or modify the contest and / or revise these terms and conditions, without prior notice, if circumstances beyond its control request. Riders must regularly check these terms and conditions to take note of any changes. By continuing to participate in the competition, after each revision of these terms and conditions, Riders are expected to agree to such new or changed conditions. – In the event of fraud, misuse and / or fraud, Deliveroo reserves the right to exclude the relevant rider from the competition. In the event of an error affecting the proper functioning of the Contest outside the control of Deliveroo, Deliveroo reserves the right to terminate or suspend the Contest and to amend these terms and conditions. – This action is governed by Dutch law. Any disputes will be submitted to the competent court in Amsterdam.